Previous
Next

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN CLUB ATELIER

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club Atelier , ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76486605, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van locatie(s) van Club Atelier en van door of vanwege Club Atelier georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van Club Atelier zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website(s) van Club Atelier en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1 – Definities
Algemene Bezoekersvoorwaarden : deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op elke Overeenkomst tussen de Bezoeker en Club Atelier van toepassing zijn.
Club Atelier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club Atelier., gevestigd en kantoorhoudend aan Anthony Fokkerweg 3 te (1059 CM) Amsterdam (KvK-nummer: 76486605), die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten met betrekking tot de productie, organisatie en/of de verhuur van (een) (Evenementen)locatie in het kader van culturele en zakelijke evenementen, en het verlenen van daarmee samenhangende diensten, alles in de ruimste zin van het woord.
Bezoeker : iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met Club Atelier in het kader van het betreden van of zich begeven in of rondom de Evenementenlocatie en/of het bijwonen van een Evenement en die al dan niet direct of indirect met Club Atelier een Overeenkomst heeft gesloten.
Evenement : een één- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Club Atelier en/of welke al dan niet door een derde wordt georganiseerd en plaatsvindt in de door Club Atelier te verhuren (Evenementen)locatie.
Evenementenlocatie : de door Club Atelier voor een Evenement te verhuren ruimte(n) alsmede locatie(s) locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Club Atelier te organiseren en/of te faciliteren Evenement.
Huisregels : de huisregels van Club Atelier met betrekking tot een Evenement of een bezoek aan een Evenementenlocatie, waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan de betreffende Evenementen(locatie) van Club Atelier.
Overeenkomst : iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en Club Atelier die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen in verband met het bijwonen van een Evenement en/of betreden van een Evenementenlocatie, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Club Atelier van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Privacy Statement : het privacy statement waarin het privacybeleid van Club Atelier is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Club Atelier.
Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Club Atelier specifiek gelieerde social media kanalen die door of vanwege Club Atelier geregistreerd zijn c.q. gebruikt worden.
(Voor)verkoopadres : een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen(locatie) door of vanwege Club Atelier ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;
Toegangsbewijs : een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Club Atelier en/of de organisatie van het Evenement dat plaatsvindt in de Evenementenlocatie van Club Atelier, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich in, op, naar of van de Evenementenlocatie te mogen bevinden;
Toegangsprijs : de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;
Website(s) : de website(s) van Club Atelier en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Club Atelier geregistreerd zijn waaronder, maar niet uitsluitend, www.club-atelier.com , inclusief eventuele speciale door of vanwege Club Atelier ontwikkelde en geëxploiteerde app’s gekoppeld aan de Website(s) en/of Social Media van Club Atelier en/of Evenementen die op naam of ten behoeve van Club Atelier geregistreerd zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Club Atelier en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, al dan niet voor online Bezoekers van de Websites en/of op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie en/of een door of vanwege Club Atelier georganiseerd Evenement.
2.2 Club Atelier heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Club Atelier zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar
2.3 2.4
2.5 Website(s) en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Club Atelier hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennisstelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Club Atelier uitdrukkelijk van de hand.
De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.
De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels van Club Atelier ook nog andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de aanschaf van Toegangsbewijs voor en/of het bezoek aan de Evenementenlocatie en/of Evenementen van Club Atelier, waaronder bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de ticketprovider en algemene voorwaarden en huisregels van de promotor van het betreffende Evenement in de Evenementenlocatie van Club Atelier.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot de Evenementenlocatie, Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Club Atelier en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Club Atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Club Atelier en/of derden gedane mededelingen.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij Club Atelier of een door Club Atelier ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Club Atelier tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.
Artikel 4 – Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over
een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Club Atelier, medewerkers van het Evenement, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot de Evenementenlocatie en/of het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Club Atelier, zonder dat Club Atelier gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele door het (Voor)verkoopadres in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot de Evenementenlocatie en/of het Evenement en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.
4.3 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om ervoor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Club Atelier en/of de organisatie van het betreffende Evenement.
4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Club Atelier en/of de organisatie van het betreffende Evenement verstrekt document, een bestand, een polsbandje of een door of vanwege Club Atelier en/of de organisatie van het betreffende Evenement verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. Na ontvangst van het bestelde Toegangsbewijs dient deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien het aangeschafte Toegangsbewijs door de betreffende Bezoeker niet tijdig is ontvangen, of indien er gebreken of fouten in het Toegangsbewijs worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker onmiddellijk schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Club Atelier en/of de organisatie van het betreffende Evenement. Club Atelier garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
4.5 Alleen aanschaf via Club Atelier, de organisatie van het betreffende Evenement en/of door Club Atelier ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Club Atelier ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Club Atelier, de organisatie van het betreffende Evenement en/of van een door Club Atelier ingeschakeld (Voor)verkoopadres, dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in dit artikel 4 neergelegde regels.
4.6 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.
4.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan uitgezonderd de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 en 7.4 niet worden geretourneerd, teruggeven of geruild. Het bepaalde in artikel 6:230p BW is van toepassing op Toegangsbewijzen.
4.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Club Atelier, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Club Atelier aan te tasten.
4.9 Club Atelier behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
4.10 Club Atelier is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de Bezoeker voorafgaande aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van Club Atelier of een aan Club Atelier verbonden onderneming.

Artikel 5 – Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door Club Atelier aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals TicketSwap. Op de Website(s) en Social Media van Club Atelier is terug te lezen welke secondary ticketing verkoopkanalen door Club Atelier toegestaan worden. Het is eveneens verboden het eventuele door Club Atelier gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.9 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap en eventuele overige door Club Atelier toegestane secondary ticketing verkoopkanalen zijn van het voorgaande uitgezonderd. De Bezoeker is zich ervan bewust dat dergelijke toegestane
(door)verkoop voor eigen rekening en risico is en dat op deze (door)verkoop van een Toegangsbewijs op door Club Atelier toegestane secondary ticketing verkoopkanalen specifieke (algemene) voorwaarden van deze secondary ticketing verkoopkanalen van toepassing kunnen zijn. Club Atelier is niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met (door)verkoop van een Toegangsbewijs via dit soort secondary ticketing verkoopkanalen.
5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciële zin en voor eigen gewin op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met de Evenementenlocatie, het Evenement en/of enig onderdeel daarvan. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan om in bedoelde reclame en publiciteit te verwijzen naar het Toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor de Evenementenlocatie en/of het Evenement.
5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd opleggen aan die derden. De Bezoeker staat ervoor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Club Atelier gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot de Evenementenlocatie en/of het Evenement worden ontzegd en is de Bezoeker aan Club Atelier een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 250,= (zegge: twee honderd vijftig euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van Club Atelier, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot de Evenementenlocatie of het Evenement en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Het reizen van en naar alsook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.
6.2 Club Atelier is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Club Atelier en/of de organisatie van het Evenement, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de
Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Club Atelier.
6.3 Club Atelier is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
6.4 Indien en voor zover Club Atelier op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Club Atelier zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Club Atelier is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Club Atelier onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Club Atelier ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
6.5 Club Atelier is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Club Atelier, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Club Atelier te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Club Atelier op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).
6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door of vanwege Club Atelier dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Club Atelier of de verhuurder van de lockers kan afhalen.
6.7 Club Atelier sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zicht schade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het bezoek aan de Evenementenlocatie en/of het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Club Atelier adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

Artikel 7 – Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 Club Atelier is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel door Club Atelier, zal Club Atelier op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar in beginsel niet de administratie- en servicekosten, restitueren, tenzij sprake is van overmacht in de zin van artikel 9 van deze Overeenkomst. Het (Voor)verkoopadres beslist in het voorkomende geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.
7.2 Club Atelier is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing door Club Atelier, zal Club Atelier haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Club Atelier kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Club Atelier is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.
7.3 Toegangsbewijzen voor door Club Atelier georganiseerde Evenementen welke worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met Club Atelier via loek@club-atelier.com . Voor zover het gaat om Evenementen die worden georganiseerd door derden – maar plaatsvinden in de Evenementenlocatie van Club Atelier – gelden de voorwaarden van de betreffende organisator.
7.4 Indien een Evenement door of vanwege Club Atelier wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Club Atelier of aan een door Club Atelier ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald, tenzij de wijziging het gevolg is van overmacht, in welk geval restitutie niet mogelijk is. Service- en/of administratiekosten die de Bezoeker bij aanschaf van het Toegangsbewijs aan het (Voor)verkoopadres heeft betaald zullen in beginsel niet worden vergoed . Het (Voor)verkoopadres beslist in het voorkomende geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Voor zover het gaat om Evenementen die worden georganiseerd door derden – maar plaatsvinden in de Evenementenlocatie van Club Atelier – gelden de voorwaarden van de betreffende organisator.

Artikel 8 – Huisregels
8.1 Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van Club Atelier, van het Evenement en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.2 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie en door Club Atelier georganiseerde Evenementen zijn de Huisregels van Club Atelier van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels . Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Club Atelier alsook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Club Atelier, het Evenement en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door die medewerkers op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot de Evenementenlocatie en/of het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan de Evenementenlocatie en/of het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) de Evenementenlocatie en/of het Evenement. Indien de Bezoeker de Evenementenlocatie en/of het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
8.4 Club Atelier is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die de Evenementenlocatie en/of een Evenement bezoekt:
8.5
8.6
stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona d oor middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; stelt noch Club Atelier noch partijen die met toestemming van Club Atelier gebruikmaken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
doet jegens Club Atelier en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens Club Atelier in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden;
erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Club Atelier; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Club Atelier, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Club Atelier is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Club Atelier, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.
Op de Evenementenlocatie is het niet toegestaan te roken in (tijdelijke) gebouwen en/of tenten, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding door de Bezoeker aan Club Atelier opgelegde boetes zullen op de Bezoeker (kunnen) worden verhaald. Club Atelier zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Club Atelier garandeert daarbij evenwel niet dat de Evenementenlocatie en/of het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de
Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.
Club Atelier zal al hetgeen dat in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Club Atelier, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins:
a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); en/of
b. inzageteverschaffeninmeegevoerde(hand)tas(sen);en/of c. eendetectiepoorttepasseren;en/of
d. zichtelegitimeren.
Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.
Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Club Atelier en/of (van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die in, op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.
Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op/in de Evenementenlocatie te
8.8
8.9
8.10
8.11
crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens, emblemen of insignes te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.
8.12 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Club Atelier, het Evenement, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.
8.13 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van/uit de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.
8.14 Medewerkers van Club Atelier, het Evenement, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig en zonder verzet medewerking verlenen aan zo’n verzoek en kan vervolgens van/uit de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo’n verzoek vrijwillig en zonder verzet medewerking verlenen. Club Atelier zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van Club Atelier en/of van toegang tot de Evenementenlocatie opgelegd zal krijgen.
8.15 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf in/op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. Club Atelier zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

Artikel 9 – Overmacht
Club Atelier is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, pan- of epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van Club Atelier onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Club Atelier
het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 en 7.4 van deze Overeenkomst. Indien Club Atelier het Evenement annuleert wegens overmacht, zal Club Atelier de Bezoeker reeds betaalde Toegangsbewijzen slechts restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het Evenement, waarbij rekening wordt gehouden met het bedrag dat de eventueel voor het Evenement afgesloten verzekering uitkeert.

Artikel 10 – Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Club Atelier kunnen (persoons) gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege Club Atelier verwerkt.
10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy Statement van Club Atelier van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). Club Atelier gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om
en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving. Vragen over privacy kunnen gericht worden aan samson@club-atelier.com
10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Club Atelier geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van Club Atelier.
10.4 Indien op de Evenementenlocatie, al dan niet gedurende een Evenement, (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Club Atelier deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 – Klachten
Club Atelier zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Club Atelier tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Club Atelier, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar loek@club-atelier.com. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Club Atelier te worden gemeld.

Artikel 12 – Geschillen
12.1 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan
12.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Club Atelier ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
12.4 Geschillen tussen Club Atelier en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Aldus opgemaakt in Amsterdam, November 2020.